مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه ۱۴۰۰/۰۱/22
مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه

مورخه 1400/01/15
مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/24
مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/20
مصوبات دویست و سی و پنجمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱2
مصوبات دویست و سی و یکمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/10
مصوبات دویست و سی امین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱2/03
مصوبات دویست و بیست و نهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/26
مصوبات دویست و بیست و هشتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱9
مصوبات دویست و بیست و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/12
مصوبات دویست و بیست و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱1/05
مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱6
مصوبات دویست و هفدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/14
مصوبات دویست و شانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/09
مصوبات دویست و پانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/07
مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/30
مصوبات دویست و سیزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲5
مصوبات دویست و دوازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/23
مصوبات دویست و یازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/16
مصوبات دویست و دهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰9
مصوبات دویست و نهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰9/02
مصوبات دویست و هشتمین جلسه

مورخه 1399/08/25
مصوبات دویست و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۱8
مصوبات دویست و ششمین جلسه

مورخه 1399/08/11
مصوبات دویست و پنجمین جلسه

مورخه 1399/08/06
مصوبات دویست و چهارمین جلسه

مورخه 1399/07/27
مصوبات دویست و سومین جلسه

مورخه 1399/07/20
مصوبات دویست و دومین جلسه

مورخه 1399/07/13
مصوبات دویست و یکمین جلسه

مورخه 1399/06/16
مصوبات صد و نود و هشتمین جلسه

مورخه 1399/06/02
مصوبات یکصد و نود و هفتمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.