تاریخ : سه شنبه 23 شهريور 1400
کد 4708

یادداشت

تحدید توسعه تبریز از ناحیه شرقی و عواقب ناشی از این تصمیم

روح الله دهقان نژاد رییس کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز
با توجه به راهبرد ایجاد نقش گردشگری سلامت فراملی برای تبریز و تعریف و پیش بینی پروژه های بهداشتی - درمانی فرامنطقه ای در ضلع شمالی شهرک خاوران از قبیل بیمارستان کودکان، بیمارستان جامع سرطانی، بیمارستان تامین اجتماعی و سایر پروژه های بزرگ مقیاس در آن محدوده، چالش های برآمده از تبدیل باسمنج به بخش و تحدید حریم شهر در آن منطقه موارد زیر را می توان علاوه از موارد فوق در صورت تحدید توسعه تبریز از ناحیه غرب و ایجاد بخش باسمنج متصور بود:

1- افزایش تقاضای سفر
2- عدم امکان تعریف و جانمائی کاربری های پشتیبانی برای آن منطقه عملکردی
3- توسعه نامتوازن
4- تولید امکان بالقوه ایجاد حاشیه نشینی در ضلع شرقی و جنوب شرقی
در موضوع امکان امکان بالقوه ایجاد حاشیه نشینی در محدوده شرق تبریز به تجربه زیست سال های قبل نظیر کرکج، کندرود، باسمنج و عدم ارائه خدمات شهری مناسب و افزایش شکاف غیر قابل اغماض طبقاتی در آن مناطق اشاره کرد.
گسترش ساخت و سازهای بدون برنامه و غیرمجاز و عدم امکان کنترل توسط مدیریت های منطقه ای در حال تعریف و همچنین تهدیدهای ناشی از عوارض زمین آن محدوده ها از قبیل سیستم دفع پسماند و فاضلاب شهری در بلند مدت دارای اهمیت بالائی است.

به عنوان نمونه این تراکم را در سایر مراکز استان ها با شهر تبریز مقایسه کنید:
شهر تهران 74 نفر در هر هکتار
مشهد 59 نفر در هر هکتار
شیراز 67 نفر در هر هکتار 
اصفهان 45 نفر در هکتار 
و
تبریز 87 نفر در هر هکتار

تراکم بالای جمعیتی شهر تبریز نسبت به مساحت آن و مقایسه این نسبت با سایر مراکز استان های کشور لزوم افزایش محدوده شهر و توسعه آن در آینده را لاجرم میکند.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.