تاریخ : چهارشنبه 25 فروردين 1400
کد 4380

بررسی لوایح شهرداری تبریز در وبینار کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه خود را با موضوع بررسی لوایح شهرداری تبریز بصورت مجازی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ در این جلسه لایحه شهرداری تبریز در خصوص واگذاری مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مازد بر 40 درصد سهام شهرداری در شرکت های پیش ساخته آذربایجان، تعاونی همشهری و نمودار مطرح و پس از تبادل نظر کمیسیون با واگذاری مازاد بر 40 درصد سهم شهرداری در شرکت های پیش ساخته و نمودار موافقت شده و مقرر شد کاهش یا عدم کاهش سهم شهرداری در شرکت همشهری در صحن علنی شورا مطرح و بررسی شود.

همچنین لایحه شهرداری تبریز در خصوص درخواست تصویب مفاد توافق نامه فیمابین شهرداری منطقه 9 تبریز و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب و درخواست تجویز و پرداخت و تسویه حساب بدهی شهرداری تبریز به شرکت فوق الذکر به صورت 20 درصد نقدی و 80 درصد غیر نقدی به صورت کارسازی عوارض پروانه ساختمانی شرکت با محاسبه عوارض بر مبنای تعرفه عوارض محلی در سال 1398 به دلیل اقاله قرارداد منعقده فیمابین و تبدیل آن به تعهد جدید در قالب اعتبارات عمرانی بودجه مصوب 1399 مطرح و آقای نسیانی در مورد لایحه توضیح داد و پس از بررسی موضوع لایحه مذکور مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

در ادامه لایحه شهرداری تبریز در خصوص درخواست مبلغ 10 میلیارد تومان برای خرید نهال از سوی سازمان سیما و منظر شهرداری و مبلغ پنج میلیارد تومان برای خرید لوله و تصالات و تجهیزات مورد نیاز آب خام سازمان مذکور و کارسازی در متمم بودجه سال 1399 مطرح و مقرر شد لایحه خارج از متمم موضوعیت ندارد و این موضوع در قالب متمم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لایحه شهرداری در خصوص درخواست تجویز شورا جهت انجام توافق مصالحه شش دانگ ملک ثبتی تبریز متعلق به وراث یکی از شهروندان طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری از محل منابع نقدی و غیر نقدی توسط شهرداری مطرح  پس از توضیحات لایحه مذکور تصویب شد.
در پایان لایحه شهرداری در خصوص تجویز انجام و اجرای مفاد توافق و مصالحه نامه مابین شهرداری و منطقه 4 و یکی از مالکان پس از بررسی اعضا کمیسیون جهت تصمیم گیری به صحن شورا ارجاع شد.
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.