تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1399
کد 3791

بررسی و تصویب لوایح شهرداری تبریز

لوایح شهرداری تبریز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی و تصویب شد.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ اعضای شورای شهر با انجـام معامله ومصالحه فیمابین شهرداري منطقه 8 وجمعیت خیریه نوبر درخصوص تغییر کـاربري و تفکیک انجام یافته در سـنوات قبـل درمحـل قبلی مـدرسه غیرانتفـاعی هاشـــمیه متعلـق به خیریه مـذکـور و پرداخت غرامت ملـک  به مبلغ 16 میلیارد و640 میلیـون تومـان و تهـاتر مبلغ بـا عوارض پروانه هـاي ساختمـانی مورد درخواست خیریه موافقت کردند.
در بررسی دومین لایحه، اعضای شورای شهر تبریز با تجویز انجام معـامله وخریداری بســکت مخصوص هلیکوپترمورد نیاز از اشــخاص حقیقی وحقوقی درقالب اعتبارات بودجه مصوب پیش بینی نشده موافقت کردند.
همچنین اعضای شورای شهر با اعمال مساعدت مالی به مبلغ 10میلیون تومـان به هریک ازخانواده های دوتن ازپاکبانان شـرکتی شاغل در شـهرداری که درمورخ 09/09/1398درحین انجام وظیفه  فوت شدند موافقت کردند.
در پایان اعضای شورای شهر با تجویز انجـام معـامله و واگـذاري و فروش مقـدار 74/3735 مـتر مربـع از قطعه 302 از اراضــی خاوران وباکاربري فرهنگی به بنیـاد مـذکوربه منظور احـداث آسایشـگاه ومرکز اسـکان خـانه بـدوش هـا و افراد واقعـًا فـاقـد توان مـالی و ارائه خـدمـات خیرخواهـانه پزشــکی وتحصــیلی وتوانبخشــی بـا تقویم هیـأت 3 نفره کارشــناسـان رسـمی دادگسـتري وبـا دریـافت یـک پنجم کـل بهـا زمین به صـورت نقـد ومـابقی به صـورتاقساط سه ساله از زمان تحویل زمین ازبنیاد مذکور مخالفت کردند
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.