آرشیو مصوبات دوره پنجم

مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۱/22

مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه

(32)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 28 فروردين 1400
مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه

مورخه 1400/01/15

مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه

(45)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 21 فروردين 1400
مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/24

مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه

(58)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 28 اسفند 1399
مصوبات دویست و سی و پنجمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/20

مصوبات دویست و سی و پنجمین جلسه

(48)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 28 اسفند 1399
مصوبات دویست و سی و یکمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱2

مصوبات دویست و سی و یکمین جلسه

(51)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 19 اسفند 1399
مصوبات دویست و سی امین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/10

مصوبات دویست و سی امین جلسه

(49)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 19 اسفند 1399
مصوبات دویست و بیست و نهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱2/03

مصوبات دویست و بیست و نهمین جلسه

(49)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 12 اسفند 1399
 مصوبات دویست و بیست و هشتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/26

مصوبات دویست و بیست و هشتمین جلسه

(45)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 9 اسفند 1399
 مصوبات دویست و بیست و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱9

مصوبات دویست و بیست و هفتمین جلسه

(41)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 4 اسفند 1399
مصوبات دویست و بیست و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/12

مصوبات دویست و بیست و ششمین جلسه

(61)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 21 بهمن 1399
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.