حضور اعضای شورای شهر در مزار مجاهدان مشروطیت

 عکس های شاخه حضور اعضای شورای شهر در مزار مجاهدان مشروطیت
قبرستان آشوری ها - مزار هوارد کانکلین باسکرویل
قبرستان آشوری ها - مزار هوارد کانکلین باسکرویل
قبرستان آشوری ها - مزار هوارد کانکلین باسکرویل
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار  میرزا آقا فرشی
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار میرزا آقا فرشی
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار میرزا آقا فرشی
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار  میرزا آقا فرشی
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار میرزا آقا فرشی
ضلع جنوبی قبرستان امامیه - مزار میرزا آقا فرشی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
پارک مفاخر - مزار باقرخان سالار ملی
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.