مصوبات کمیسیون ها دوره ششم

مصوبات کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری - سال اول

مصوبات کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری - سال اول

مصوبات کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت - سال اول

مصوبات کمیسیون معماری و شهرسازی - سال اول

مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه - سال اول

مصوبات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی - سال اول

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.