مصوبات دوره ششم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مصوبات، آراء و حضور غیاب هشتاد و سومین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هشتاد و دومین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هشتاد و یکمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هشتادمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و نهمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و هشتمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و هفتمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و ششمین جلسه

حق الجسه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و پنجمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و چهارمین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و سومین جلسه

حق الجسه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و دومین جلسه

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتاد و یکمین جلسه

1401/02/21
مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتادمین جلسه

1401/02/17
مصوبات، آراء و حضور غیاب شصت و نهمین جلسه

1401/02/08
مصوبات شصت و هشتمین جلسه

1401/01/31
مصوبات شصت و هفتمین جلسه

1401/01/15
مصوبات شصت و پنجمین جلسه

1400/12/24
مصوبات شصت و چهارمین جلسه

1400/12/18
مصوبات شصت و سومین جلسه

1400/12/18
مصوبات شصت و دومین جلسه

1400/12/16
مصوبات شصت و یکمین جلسه

1400/12/16
مصوبات پنجاه و نهمین جلسه

1400/12/04
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه

1400/12/04
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه

1400/12/03
مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه

1400/11/30
مصوبات پنجاه و سومین جلسه

1400/11/30
مصوبات پنجاه و دومین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.