مصوبات دوره ششم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

آمار عملکرد ماه سوم از سال اول کمیسیون برنامه و بودجه

1400.09.07
مصوبات بیست و هشتمین جلسه

1400.08.25
مصوبات بیست و ششمین جلسه

1400.08.23
مصوبات بیست و پنجمین جلسه

1400.08.16
مصوبات بیست و سومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰8/04
مصوبات بیست و یکمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۷/25
مصوبات بیستمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱8
مصوبات نوزدهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰7/11
مصوبات هجدهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲8
مصوبات شانزدهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۶/21
مصوبات چهاردهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۶/14
مصوبات دوازدهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰6/08
مصوبات یازدهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰6/07
مصوبات دهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۵/23
مصوبات ششمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۵/2۴
مصوبات پنجمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۵/17
مصوبات دومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱4
مصوبات اولین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.