مصوبات دوره ششم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

1401/02/21
مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتادمین جلسه

1401/02/17
مصوبات، آراء و حضور غیاب شصت و نهمین جلسه

1401/02/08
مصوبات شصت و هشتمین جلسه

1401/01/31
مصوبات شصت و هفتمین جلسه

1401/01/15
مصوبات شصت و پنجمین جلسه

1400/12/24
مصوبات شصت و چهارمین جلسه

1400/12/18
مصوبات شصت و سومین جلسه

1400/12/18
مصوبات شصت و دومین جلسه

1400/12/16
مصوبات شصت و یکمین جلسه

1400/12/16
مصوبات پنجاه و نهمین جلسه

1400/12/04
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه

1400/12/04
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه

1400/12/03
مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه

1400/11/30
مصوبات پنجاه و سومین جلسه

1400/11/30
مصوبات پنجاه و دومین جلسه

1400/11/23
مصوبات پنجاهمین جلسه

140011/14
مصوبات چهل و نهمین جلسه

1400/11/07
مصوبات چهل و هشتمین جلسه

1400/10/20
مصوبات سی و هفتمین جلسه

1400/10/05
مصوبات سی و چهارمین جلسه

1400/10/02
مصوبات سی و سومین جلسه

1400/09/23
مصوبات سی و دومین جلسه

1400/09/14
مصوبات سی‌امین جلسه

آمار عملکرد ماه سوم از سال اول کمیسیون برنامه و بودجه

1400.09.07
مصوبات بیست و هشتمین جلسه

1400.08.25
مصوبات بیست و ششمین جلسه

1400.08.23
مصوبات بیست و پنجمین جلسه

1400.08.16
مصوبات بیست و سومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰8/04
مصوبات بیست و یکمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۷/25
مصوبات بیستمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.