مصوبات کمیسیون ها

آمار عملکرد ماه سوم از سال اول کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه
مصوبات سال سوم

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری
مصوبات سال دوم

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
مصوبات سال دوم

کمیسیون برنامه و بودجه
مصوبات سال دوم

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.