مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه 97/8/13
مصوبات هشتاد و سومین جلسه

مورخه 97/8/6
مصوبات هشتاد و دومین جلسه

مورخه97/8/1
مصوبات هشتادویکمین جلسه

مورخه97/7/29
مصوبات هشتادمین جلسه

مورخه97/7/22
مصوبات هفتادو نهمین جلسه

مورخه 97/7/15
مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 97/7/8
مصوبات هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 97/6/13
مصوبات هفتادو پنجمین جلسه

مورخه 97/6/11
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 97/5/21
مصوبات هفتاد مین جلسه

مورخه 97/4/31
مصوبات شصت و نهمین جلسه

مورخه 97/4/17
مصوبات شصت و هفتمین جلسه

مورخه 97/4/10
مصوبات شصت و پنجمین جلسه

مورخه 97/4/3
مصوبات شصت و چهارمین جلسه

مورخه 97/3/27
مصوبات شصت و دومین جلسه

مورخه 97/3/20
مصوبات شصتمین جلسه

مورخه 97/3/6
مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه

مورخه 97/2/30
مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه

مورخه 97/2/23
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه

مورخه 97/2/16
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه

مورخه 97/2/9
مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه

مورخه 97/2/2
مصوبات پنجاه و سومین جلسه

مورخه 97/1/28
مصوبات پنجاه و دومین جلسه

مورخه 97/1/20
مصوبات چهل و نهمین جلسه

مورخه 96/12/26
مصوبات چهل و ششمین جلسه

مورخه 96/12/8
مصوبات چهلمین جلسه

مورخه 96/12/6
مصوبات سی و نهمین جلسه

مورخه 96/11/15
مصوبات سی و هفتمین جلسه

مورخه 96/11/1
مصوبات سی و یکمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.