مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه ۱۴۰۰/۰5/03
مصوبات دویست و پنجاه و سومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲7
مصوبات دویست و پنجاه و دومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۴/20
مصوبات دویست و پنجاه و یکمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰4/16
مصوبات دویست و پنجاهمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۳/23
مصوبات دویست و چهل و ششمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰3/09
مصوبات دویست و چهل و پنجمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۲/26
مصوبات دویست و چهل و سومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱9
مصوبات دویست و چهل و دومین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰2/05
مصوبات دویست و چهلمین جلسه

مورخه ۱۴۰۰/۰۱/22
مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه

مورخه 1400/01/15
مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/24
مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/20
مصوبات دویست و سی و پنجمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱2
مصوبات دویست و سی و یکمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۲/10
مصوبات دویست و سی امین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱2/03
مصوبات دویست و بیست و نهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/26
مصوبات دویست و بیست و هشتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱9
مصوبات دویست و بیست و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۱/12
مصوبات دویست و بیست و ششمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱1/05
مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱6
مصوبات دویست و هفدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/14
مصوبات دویست و شانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/09
مصوبات دویست و پانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/07
مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/30
مصوبات دویست و سیزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲5
مصوبات دویست و دوازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/23
مصوبات دویست و یازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/16
مصوبات دویست و دهمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.