مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه 97/12/12
مصوبات صد و دهمین جلسه

مورخه 97/11/23
مصوبات صد و ششمین جلسه

مورخه 97/11/07
مصوبات صد و دومین جلسه

مورخه 97/10/30
مصوبات نود و نهمین جلسه

مورخه 97/10/04
مصوبات نود و سومین جلسه

مورخه 97/10/2
مصوبات نود و دومین جلسه

مورخه 97/9/18
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه

مورخه 97/9/13
مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه

مورخه 97/9/11
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه

مورخه 97/8/20
مصوبات هشتادو چهارمین جلسه

مورخه 97/8/13
مصوبات هشتاد و سومین جلسه

مورخه 97/8/6
مصوبات هشتاد و دومین جلسه

مورخه97/8/1
مصوبات هشتادویکمین جلسه

مورخه97/7/29
مصوبات هشتادمین جلسه

مورخه97/7/22
مصوبات هفتادو نهمین جلسه

مورخه 97/7/15
مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 97/7/8
مصوبات هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 97/6/13
مصوبات هفتادو پنجمین جلسه

مورخه 97/6/11
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 97/5/21
مصوبات هفتاد مین جلسه

مورخه 97/4/31
مصوبات شصت و نهمین جلسه

مورخه 97/4/17
مصوبات شصت و هفتمین جلسه

مورخه 97/4/10
مصوبات شصت و پنجمین جلسه

مورخه 97/4/3
مصوبات شصت و چهارمین جلسه

مورخه 97/3/27
مصوبات شصت و دومین جلسه

مورخه 97/3/20
مصوبات شصتمین جلسه

مورخه 97/3/6
مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه

مورخه 97/2/30
مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه

مورخه 97/2/23
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.