مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه 1399/2/21
مصوبات یکصد و هشتادمین جلسه

مورخه 1399/02/14
مصوبات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه

مورخه 1399/02/07
مصوبات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 1399/01/31
مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه

مورخه 1399/01/24
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 1399/01/14
مصوبات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 1398/12/20
مصوبات یکصد و هفتاد و دومین جلسه

مورخه 98/12/11
مصوبات یکصد و هفتاد و یکمین جلسه

مورخه 98/12/06
مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه

مورخه 98/12/04
مصوبات یکصد و شصت و هشتمین جلسه

مورخه 1398/11/20
مصوبات یکصد و شصت و ششمین جلسه

مورخ 1398/11/13
مصوبات یکصد و شصت و چهارمین جلسه

مورخه 98/11/06
مصوبات یکصد و شصت و سومین جلسه

مورخه 98/11/06
مصوبات یکصد و شصت و دومین جلسه

مورخه 98/11/01
مصوبات یکصد و شصتمین جلسه

مورخه 98/10/29
مصوبات صد و پنجاه و نهمین جلسه

مورخه 98/10/22
مصوبات صد و پنجاه و هفتمین جلسه

مورخه 98/10/15
مصوبات صد و پنجاه و ششمین جلسه

مورخه 98/10/10
مصوبات صد و پنجاه و پنجمین جلسه

مورخه 98/10/8
مصوبات صد و پنجاه و چهارمین جلسه

مورخه 98/9/26
مصوبات صد و پنجاه و دومین جلسه

مورخه 98/9/17
مصوبات صد و پنجاهمین جلسه

مورخه 98/9/10
مصوبات صد و چهل و نهمین جلسه

مورخه 98/9/3
مصوبات صد و چهل و هشتمین جلسه

مورخه 98/8/26
مصوبات صد و چهل و هفتمین جلسه

مورخه 98/8/19
مصوبات صد و چهل و پنجمین جلسه

مورخه 98/8/12
مصوبات صد و چهل و چهارمین جلسه

مورخه 98/7/28
مصوبات صد و چهل و سومین جلسه

مورخه 98/7/21
مصوبات صد و چهل و دومین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.