مصوبات دوره چهارم

مورخه 96/5/29
مصوبات صد و هشتاد و یکمین جلسه

مورخه 96/5/15
مصوبات صد و هشتادمین جلسه

مورخه 96/5/1
مصوبات صد و هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 96/4/18
مصوبات صد و هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 96/4/11
مصوبات صد و هفتاد و پنجمین جلسه

مورخه 96/3/28
مصوبات صد و هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 96/2/10
مصوبات صد و هفتاد و دومین جلسه

مورخه 96/2/3
مصوبات صد و هفتاد و یکمین جلسه

مورخه 96/1/27
مصوبات صد و هفتادمین

مورخه 96/1/20
مصوبات صد و شصت و نهمین جلسه

مورخه 95/12/17
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 95/12/22
مصوبات صد و شصت و هشتمین جلسه

مورخه 95/12/15
مصوبات صد و شصت و هفتمین جلسه

مورخه 95/11/26
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 95/11/24
مصوبات صد و شصت و چهارمین جلسه

مورخه 95/11/17
مصوبات صد و شصت و سومین جلسه

مورخه 95/10/28
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 95/10/12
مصوبات صد و پنجاه و هشتمین جلسه

مورخه 95/10/5
مصوبات صد و پنجاه و هفتمین جلسه

مورخه 95/9/21
مصوبات صد و پنجاه و پنجمین جلسه

95/9/14
مصوبات صد و پنجاه و چهارمین جلسه

مورخه 95/9/7
مصوبات صد و پنجاه و سومین جلسه

مورخه 95/8/16
مصوبات صد و پنجاه و یکمین جلسه

مورخه 95/8/9
مصوبات صد و پنجاهمین جلسه

مورخه 95/7/25
مصوبات صد و چهل و هشتمین جلسه

مورخه 95/7/14
مصوبات صد و چهل و پنجمین جلسه

مورخه 95/6/16
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 95/6/14
مصوبات صد و چهل و چهارمین جلسه

مورخه 95/6/7
مصوبات صد و چهل و سومین جلسه

مورخه 95/5/31
مصوبات صد و چهل و دومین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.