حضور اعضای شورای شهر در مزار مجاهدان مشروطیت
انتخاب هیئت رییسه