دوره چهارم
چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز با بیست و یک عضو در تاریخ 92/۰۶/12 شروع به کار کرد و در 31 شهریور 1396 به کار خود پایان داد.در حال تکمیل ...


متولد سال ۱۳۳۵
کارشناسی فرهنگی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز (سال اول)
دبیر، عضو، نایب رییس و عضو کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات ( سال اول، دوم، سوم و چهارم)
متولد سال 1343
کارشناسی ارشد 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی (سال اول)
عضو کمیسیون عمران وتوسعه شهری (سال اول)
نایب رییس کمیسیون تحقیق نظارت و پیگیری مصوبات (سال دوم)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه (سال سوم و چهارم)
دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک (سال سوم)
رییس کمیسیون تحقیق نظارت و پیگیری مصوبات (سال سوم)
عضو کمیسیون خدمات شهری (سال چهارم)
عضو کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات (سال چهارم)
متولد سال 1343
دکتری برنامه ریزی شهری-شهرسازی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری (سال اول)
عضو کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک (سال اول)
عضو کمیسیون عمران وتوسعه شهری (سال دوم و سوم)
عضو کمیسیون خدمات شهری (سال دوم و سوم)
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری(سال سوم)
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک (سال سوم)
عضو کمیسیون عمران (سال چهارم)
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک (سال چهارم)
متولد سال ۱۳۵۳
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات (سال اول)
دبیر کمیسیون عمران و توسعه شهری (سال اول)
رییس کمیسیون تحقیق نظارت و پیگیری مصوبات (سال دوم)
عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری (سال دوم)
دبیر کمیسیون عمران و توسعه شهری (سال سوم) 
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری (سال سوم و چهارم) 
عضو کمیسیون عمران (سال چهارم)
متولد سال 1340
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


متولد سال 1357
کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


متولد سال 1345
دکتری برنامه ریزی شهری

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


متولد سال 1360
دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


متولد سال 1364
فارغ التحصیل رشته 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


متولد سال 1314
کارشناسی رشته تاریخ و جغرافیا 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1340
کارشناسی ارشد رشته ...

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1346
دکتری هنر

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1351
دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال 1354
دکتری علوم سياسی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال 1347
دکتری 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1337
کارشناسی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولدسال۱۳۳۹
دکتری پزشکی (هسته ای)

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال 13
دکتری مهندسی شهرسازی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال1335
فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
نایب رییس کمیسیون تحقیق و نظارتمتولد سال 1345
دکتری الهیات

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال 1346
فوق لیسانس علوم سیاسی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1344
دکتری 

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 
 
 

متولد سال 1338
...

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1351
دکتری حقوق

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون متولد سال 1333
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون 


*به علت سلب عضویت دکتر احتشام حاجی پور، دکتر‌اکرم حضرتی، مهندس حبیب شیری آذر و مهندس المیرا خاماچی مطابق قانون شوراهای اسلامی کشور دکتر محمدباقر لطفی، مهندس علاءالدین نورمحمد زاده، سرهنگ عزیز زاهدی و مهندس علی فخر آذر به عنوان عضوهای علی البدل انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز، در تاریخ 7 شهریور سال ۱۳۹5 در ترکیب اصلی شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفتند.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.