دوره پنجم
پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز در مورخه 96/06/01 با سیزده عضو شروع به کار کرد.

* در تاریخ 21 آذر سال 1398 آقای مهندس محمد اشرف نیا به رحمت ایزدی پیوست و مطابق قانون شوراهای اسلامی کشور آقای محمد حسن اسوتچی به عنوان عضو علی البدل انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز، در تاریخ 8 دی سال 1398 در ترکیب اصلی شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفت.


اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا

متولدسال۱۳۵۵
فارغ التحصیل رشته دکترای پزشکی-مدیریت سلامت

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول، دوم و سوم)
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول)
دبیر کمیسیون خدمات شهری(سال اول)
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال اول)
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول)
دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی(سال دوم)
عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال سوم تا ۱۳ بهمن۱۳۹۸)
دبیر کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک(سال سوم از ۶ اسفند ۱۳۹۸)
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال چهارم)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)

 

متولد سال ۱۳۳۵
فارغ التحصیل رشته کارشناسی فرهنگی

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال سوم از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)متولد سال ۱۳۳1
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک (سال اول، دوم و سال سوم تا 20آذر ۱۳۹۸)
نایب رییس کمیسیون معماری و شهر سازی (سال اول، دوم و سال سوم تا 20آذر ۱۳۹۸)
عضو کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار (سال اول)متولد سال ۱۳۳۹
فارغ التحصیل دکترای تخصصی توانبخشی

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول و دوم)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال دوم)
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال سوم و چهارم)
عضو و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه(سال سوم و چهارم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال سوم از ۱۳ بهمن۱۳۹۸)
نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال چهارم)متولد سال ۱۳۴۷
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنایع

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول، دوم و سوم)
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول)
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک سال اول، دوم و سوم(تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (سال چهارم)
نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی(سال چهارم)متولد سال ۱۳۵۳
فارغ التحصیل دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک(سال اول، دوم، سوم(تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸) و چهارم)
دبیر کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی(سال اول)متولد سال۱۳۲۹
فارغ التحصیل دکترای اقتصاد توسعه

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز
رییس کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار(سال اول)
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (سال دوم و چهارم)متولدسال۱۳۴۸
دکتری حرفه ای مدیریت کسب وکار

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز(سال دوم)
رییس کمیسیون خدمات شهری(سال اول)
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال دوم، سوم (تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸) و چهارم)
نایب رییس و دبیر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول، دوم، سوم (تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸) و چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک(سال اول و دوم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال سوم از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
رییس و عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (سال سوم (از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸) و چهارم)
دبیر کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال سوم از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)متولدسال۱۳۵۳
فارغ التحصیل رشته دکترای فیزیولوژی ورزشی

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار (سال اول)
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز(سال سوم و چهارم)
عضو و دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار (سال اول، دوم و سوم)
دبیر و نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی(سال اول و سوم تا ۱۳ بهمن۱۳۹۸)
نایب رییس و عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال دوم، سوم و چهارم)متولدسال۱۳۳۹
فارغ التحصیل رشته دکترای پزشکی (هسته ای)

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال سوم و چهارم)
رییس شورای اسلامی شهرستان تبریز(سال اول تا چهارم)
رییس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (سال دوم و سوم)
نایب رییس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار(سال اول)
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال سوم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال چهارم)متولد سال۱۳۴۱
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز
نایب رییس و دبیر و عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
دبیر و عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار (سال اول، دوم، سوم و چهارم)
دبیر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال دوم، سوم و چهارم)
نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال سوم)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال سوم)
دبیر کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (سال چهارم)متولد سال ۱۳۵۳
فارغ التحصیل دکترای الکترونیک


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول)
نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول و دوم)
نایب رییس و عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک(سال اول، دوم و سوم (از تاریخ ۱۳ بهمن۱۳۹۸) و چهارم)
نایب رییس و دبیر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی (سال دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول)
عضو و رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال دوم و چهارم)
نایب رییس و عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال سوم( تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸) و چهارم)
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال سوم از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)متولد سال ۱۳۴۸
دکترای حقوق خصوصی


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول)
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول)
نایب رییس کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار(سال اول)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول و سوم )
رییس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)
عضو و دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال دوم، سوم و چهارم)متولد سال ۱۳۴۰ 
فارغ التحصیل دکترای مدیریت آموزش عالی

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز(سال سوم و چهارم)
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال اول، دوم و سوم)
عضو و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول، دوم و چهارم)
عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال سوم از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.