دکتر سعید دباغ نیکو خصلت


سوابق:
متولدسال۱۳۵3
فارغ التحصیل رشته دکترای فیزیولوژی ورزشی

رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز
دکترای فیزیولوژی ورزشی(گرایش هماتولوژی) از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مدرس بین المللی در آمریکا و کره جنوبی
کسب عناوین قهرمانی در آسیا و جهان در کسوت ورزشکار و مربی
مخترع فن آوری های ورزشی
و....

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار (سال اول)
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز(سال سوم و چهارم)
عضو و دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار (سال اول، دوم و سوم)
دبیر و نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی(سال اول و سوم تا 13 بهمن1398)
نایب رییس و عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال دوم، سوم و چهارم)

 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.