مهندس عبدالله تقی پور حلاجان


نگاهی بر28 سال خدمت و تجربه :

مشاورعالی شهردار تبریز
شهردارمنطقه 5 تبریز
رئیس هیئت گلف استان آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی سازمانها وشرکت های تابع شهرداری تبریز
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز
مشاور فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران درحوزه زیرساخت ها و طرح
عضو کمیته برنامه ریزی فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تبریز
معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 2 تبریز
معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 8 تبریز
معاون اداری و مالی شهرداری منطقه 5 تبریز
مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز
سردبیر نشریه ندای تبریز
عضو شورای سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
عضو هیات مدیره در سازمانهای :
عون بن علی
زیباسازی
خدمات موتوری
شرکت خانه سازی آذربایجان
ترافیک وحمل و نقل

مدارج علمی و تحصیلی :
دکتـری حرفـه ای مـدیریت کسـب وکـار
کارشـناسی ارشـد حمل ونقل و ترافیـک
کارشـناس حـقـوق- کارشـناس معمـاری
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.