دکتر عبداله تقی پور حلاجان
 
سوابق:
متولدسال۱۳48
دکتـری حرفـه ای مـدیریت کسـب وکـار
 
مشاورعالی شهردار تبریز
شهردارمنطقه 5 تبریز
رییس هیئت گلف استان آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی سازمانها وشرکت های تابع شهرداری تبریز
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز
مشاور فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران درحوزه زیرساخت ها و طرح
عضو کمیته برنامه ریزی فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تبریز
معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 2 تبریز
معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 8 تبریز
معاون اداری و مالی شهرداری منطقه 5 تبریز
مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز
سردبیر نشریه ندای تبریز
عضو شورای سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
عضو هیات مدیره در سازمانهای :
عون بن علی
زیباسازی
خدمات موتوری
شرکت خانه سازی آذربایجان
ترافیک وحمل و نقل
 
مدارج علمی و تحصیلی :
دکتـری حرفـه ای مـدیریت کسـب وکـار
کارشـناسی ارشـد حمل ونقل و ترافیـک
کارشـناس حـقـوق- کارشـناس معمـاری

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز(سال دوم)
رییس کمیسیون خدمات شهری(سال اول)
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال دوم، سوم (تا تاریخ 13 بهمن 1398) و چهارم)
نایب رییس و دبیر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول، دوم، سوم (تا 13 بهمن 1398) و چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک(سال اول و دوم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال سوم از 13 بهمن 1398)
رییس و عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (سال سوم (از تاریخ 6 اسفند 1398) و چهارم)
دبیر کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری (سال سوم از تاریخ 10 اسفند 1398)

 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.