تاریخ : شنبه 3 آبان 1399
کد 4087

در کمیسیون فرهنگ و اجتماعی شورای اسلامی مطرح شد؛

بررسی مشکلات مجموعه داری و اهمیت بافت تاریخی

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوای اسلامی شهر تبریز با بررسی مشکلات پیرامون مجموعه داری و اهمیت بافت تاریخی، نحوه خرید آثار نفیس نقاشی زنده یاد رسام نخجوانی برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین املل شورای اسلامی شهر تبریز؛ در این جلسه اکبر تقی زاده در خصوص دستور نخست جلسه کمیسیون توضیحات و گزارشی را در زمینه مجموعه داری و اهمیت بافت تاریخی شهر تبریز ارائه کرد.
در ادامه موضوع خرید آثار نفیس نقاشی زنده یاد مرتضی رسام نخجوانی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت مقرر شد، برای بررسی بیشتر موضوع، کمیته ای متشکل از اعضا شورا، میراث فرهنگی، بنیاد فرهنی ادب آذربایجان و ... ایجاد شود.
همچنین پیشنهادی جهت حمایت از فرهنگسراها جهت تامین منابع مالی و حمایت از آنها مطرح شد.
در این پیشنهاد ارائه راهکارهای تشویقی جهت استفاده عموم از ماسک و همچنین فروش ماسک توسط این مجموعه ها مطرح شد و در نهایت مقرر شد نوع حمایت از این مجموعه ها مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان مسایل مربوط به مسجد میلی مورد بررسی قرار گرفت.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.