تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1399
کد 4044

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر:

مبنای عمل در شهرها بر اساس برنامه است

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: مبنای عمل ما در شهرها به عنوان شورای شهر بر اساس برنامه ها است و شورای اسلامی شهر تبریز در این دوره صاحب برنامه و چشم انداز شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر  تبریز؛ فریدون بابایی اقدم با اشاره به اینکه اولین طرح های جامع در سال 45 کار شده گفت: طرح های جامع یک برنامه چشم انداز است و 20 سل آینده را نشان میدهند و طرح تفصیلی بر اساس طرح جامع برنامه ریزی می شود.
وی اضافه کرد: فارغ از اینکه ما دو دوره شورای اسلامی شهر تبریز طرح جامع داشتیم، اما درسال گذشته طرح جامع تصویب شد.
عضو وشورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: برای جلوگیری از سلیقه زدایی در اداره شهر در این دوره برنامه 12 ساله نوشته شد، برنامه پنج ساله و برنامه یکساله از این برنامه مستخرج شد.
بابایی اقدم با اشاره به اینکه بر اساس این برنامه تکالیف ما مشخص شد تصریح کرد: ارزیابی ما بر اساس این برنامه انجام شده و متوجه میشویم تا چه اندازه تکالیفمان را انجام داده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به این سوال که تبریز در چه حوزه ها در سطح ملی و بین المللی مطرح است گفت: آرمان هایی در قالب جهانی نوشته شده است و  از سال 2016 در دنیا دفتر اسکان سازمان ملل اهدافی تبیین کرده است که دنیا باید به توسعه پایدار دست یابند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهرافزود: برای این توسعه پایدار اهدافی تعیین شده که بخش مهمی مربوط به شهرها و روستاها می شود.
بابایی اقدم اظهار داشت: دولت ها و جوامع محلی و شهرداری ها و شوراها باید شهرها را ایمن کنند و شهرها را برای همه اقشار جامعه بسازند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با اشاره به بحث شهر دوستدار کودکان  گفت: یونیسف و هبی تات (دفتر اسکان سازمان ملل) در اقدامی ابتکاری این موضوع را مطرح کرده است که ما برای کودکان که بخشی از جمعیت شهر را شامل می شوند چکار کنیم.
وی با بیان تعریف کودک تصریح کرد: با توجه به این تعریف که شهروندان زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، یک چهارم جمعیت تبریز شامل این گروه می شود.
بابایی اقدم اضافه کرد: شهر دوستدار کودک شهری است نیازها نظرات و حقوق کودک در آن دخالت داده شود.
وی بیان داشت: در تبریز نیز مجموعه پارک صفاری در منطقه 6 ساخته و طراحی شده و در آن تمامی اقشار از جمله کودکان و افراد با توان حرکتی کم نیز نکته نظرات خود را برای دسترسی و سهولت به نقاط مختلف پارک اعلام کرده اند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به محل بازی کودکان گفت: این محل نیز بر اساس نظر کودکان طراحی شده است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه که مشابه پارک صفاری در دیگر نقاط شهر باید احداث شود گفت: بزرگترین موضوع تحت عنوان icfi رفع تبعیض از اهداف این برنامه است که تمام کودکان از حق و حقوق برابر برخوردار شوند و رسانه ها نیز بایدبرنامه حمایت از کودکان را به عنوان مطالبه عمومی مطرح کنند.
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.