تاریخ : شنبه 9 تير 1397
کد 2515

دکتر شکور اکبر نژاد:

اقتضائات مدیریت در دنیای جدید

یادداشت
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید جو زجو
تمرکز بر سود آوری بدون توجه به منافع عموم و لحاظ نمودن اخلاق، مصالح عمومی بشریت در کل جهان و حفظ محیط زیست، مفهومی است که به زودی به تاریخ خواهد پیوست. همه ما  موظفیم به  مخلوقات عالم هستی احترام بگذاریم، مصالح جمعی را لحاظ کنیم، برد- برد فکر کنیم و خدمت به همه موجودات را برخود فرض بدانیم. بشریت از تجربیات گران بهای خود، تلخی های ناشی از بهداشت  نامناسب، تغذیه نادرست، جنگها و نامهربانی نسبت به  همدیگر و محیط زیست، صدمات فراوانی را متحمل شده است ولی درمقابل سود فراوان، آرامش و آسايش مناسبی از رعایت حقوق همدیگر کسب نموده و توفیقات زیادی برای بشریت به ارمغان آورده است.
برابر آمارهای رسمی، جمعیت جهان در قرن بیستم  4 برابر، مصرف آب 9 برابر، مصرف انرژی 15 برابر و تولید گاز دی اکسید کربن 17 برابر شده است. لذا در این دهه ها شاهد خشکسالی، طوفان، افول تنوع زیستی، ریزگرد، تخریب منابع آب، خشک شدن رودخانه ها، آلودگی هوا و دهها معضل دیگر هستیم.
تداوم رشد جمعیت و افزایش تقاضا، این مشکل را افزایش خواهد داد لذا تدبیر، مدیریت و افزايش بهره وری ضرورت است. برای سلامت جسم و  روح  انسان، باید به حفظ محیط زیست پرداخت و به  این منظور کاهش نیاز به مواد سوخت فسیلی، کاهش آلودگی هوا و خاک و دریاها و آب های سطحی و زیر زمینی که هر کدام از ضرورتهای زندگی بشری است، لازم  است روش زندگی و مدیریت اجتماعی متفاوت باشد. اندیشه مثبت، گسترش روحیه سپاسگزاری، کمک به دیگران، عامل مهم در ایجاد آرامش و سلامتی جسم و جان انسانهاست که باید در فرهنگ جوامع بشری نهادینه شود. در مقابل  از اندیشه های منفی که عامل خیلی از بیماریهای روانی و تشویش درونی انسانهاست  جلوگیری بعمل آید.
همه ما باید نسبت به زمین و همه ی خلایق عالم، احساس مسئولیت کنیم، زیرا موفقيت ما در گرو موفقيت ديگران و حفظ محیط زیست است. در این زمینه تجربیات کشورهایی مانند چین برای معرفی الگوی مناسب مدیریت ميتواند مورد  استفاده و ارزشمند باشد.
انسانهای موثر برای پیمودن اقيانوس های ناشناخته قطعا به  تخیل  یعنی مادر نوآوریها نیازمند اند ، زیرا آینده بشریت تنها بر روی منطق استوار نخواهد بود بلکه تخیل و نو آوری، امید و آزادی فکر آینده بشریت را رقم خواهد زد.
سیستم باورها و عملکردهای ما در مدیریت، اقتصاد و سیاست ممکن است که برای مقطعی از تاریخ مناسب بوده باشد اما این  باورها و عملگرها، دیگر دردی از ما دوا نمی کند امروزه به همان اندازه که اسب و گاری برای حمل نقل کاربرد ندارد، این باورها و عملکردها نیز کاربرد نخواهند داشت. لذا انتظار میرود علوم نو، رفتارها و مدیریتها را متحول کند.
 همراه شو  عزیز
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا
درمان نمی شود...
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.