آرشیو آرشیوکمیسیون‌ها

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

(181)

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

يکشنبه 3 تير 1397

کمیسیون خدمات شهری

اعضای کمیسیون خدمات شهری

(109)

کمیسیون خدمات شهری

يکشنبه 3 تير 1397

کمیسیون معماری و شهرسازی

اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی

(110)

کمیسیون معماری و شهرسازی

يکشنبه 3 تير 1397

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

(126)

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

يکشنبه 3 تير 1397

کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی

اعضای کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی

(96)

کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی

يکشنبه 3 تير 1397

کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

اعضای کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

(99)

کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

شنبه 2 تير 1397

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

اعضای کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

(114)

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

شنبه 2 تير 1397

کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

(104)

کمیسیون برنامه و بودجه

شنبه 2 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.