آرشیومصوبات شورا
کلمه کلیدی
:
از
تا

مورخ 96/11/05

مصوبـات بیست و هشـتمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
پنجشنبه 5 بهمن 1396

مورخ 96/10/24

مصوبـات بیسـت و پنجمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
سه شنبه 26 دي 1396

مورخ 96/10/10

مصوبات بیست و سومین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
سه شنبه 12 دي 1396

مورخ 96/10/03

مصوبات بیست و دومین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
دوشنبه 11 دي 1396

مورخ 96/9/26

مصوبات بیست و یکمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
يکشنبه 3 دي 1396

مورخ 96/9/5

مصوبات هجدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
دوشنبه 20 آذر 1396

مورخ 96/9/12

مصوبات نوزدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
يکشنبه 19 آذر 1396

مورخ 96/8/21

مصوبات هفدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
دوشنبه 22 آبان 1396

مورخ 96/7/23

مصوبات سیزدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
پنجشنبه 27 مهر 1396

مورخ 96/7/2

مصوبات یازدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
پنجشنبه 27 مهر 1396