مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه 98/10/22
مصوبات صد و پنجاه و هفتمین جلسه

مورخه 98/10/15
مصوبات صد و پنجاه و ششمین جلسه

مورخه 98/10/10
مصوبات صد و پنجاه و پنجمین جلسه

مورخه 98/10/8
مصوبات صد و پنجاه و چهارمین جلسه

مورخه 98/9/17
مصوبات صد و پنجاهمین جلسه

مورخه 98/9/10
مصوبات صد و چهل و نهمین جلسه

مورخه 98/9/3
مصوبات صد و چهل و هشتمین جلسه

مورخه 98/8/26
مصوبات صد و چهل و هفتمین جلسه

مورخه 98/8/19
مصوبات صد و چهل و پنجمین جلسه

مورخه 98/8/12
مصوبات صد و چهل و چهارمین جلسه

مورخه 98/7/28
مصوبات صد و چهل و سومین جلسه

مورخه 98/7/21
مصوبات صد و چهل و دومین جلسه

مورخه 98/6/12
مصوبات صد و سی و هفتمین جلسه

مورخه 98/6/10
مصوبات صد و سی و ششمین جلسه

مورخه 98/06/03
مصوبات صد و سی و پنجمین جلسه

مورخه 98/05/27
مصوبات صد و سی و چهارمین جلسه

مورخه 98/05/20
مصوبات صد و سی و سومین جلسه

مورخه 98/5/13
مصوبات صد و سی و دومین جلسه

مورخه 98/05/06
مصوبات صد و سی و یکمین جلسه

مورخه 98/04/09
مصوبات صد و سی امین جلسه

مورخه 98/03/26
مصوبات صد و بیست و هشتمین جلسه

مورخه 98/03/19
مصوبات صد و بیست و هفتمین جلسه

مورخه 98/03/12
مصوبات صد و بیست و ششمین جلسه

مورخه 98/03/05
مصوبات صد و بیست و پنجمین جلسه

مورخ 98/02/29
مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

مورخ 98/02/29
مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

مورخه 98/02/22
مصوبات صد و بیست و سومین جلسه

مورخه 98/02/15
مصوبات صد و بیست و دومین جلسه

مورخه 98/2/8
مصوبات صد و بیست و یکمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.