مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱6
مصوبات دویست و هفدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۱۰/14
مصوبات دویست و شانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/09
مصوبات دویست و پانزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/10/07
مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/30
مصوبات دویست و سیزدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲5
مصوبات دویست و دوازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/23
مصوبات دویست و یازدهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/16
مصوبات دویست و دهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰9
مصوبات دویست و نهمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰9/02
مصوبات دویست و هشتمین جلسه

مورخه 1399/08/25
مصوبات دویست و هفتمین جلسه

مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۱8
مصوبات دویست و ششمین جلسه

مورخه 1399/08/11
مصوبات دویست و پنجمین جلسه

مورخه 1399/08/06
مصوبات دویست و چهارمین جلسه

مورخه 1399/07/27
مصوبات دویست و سومین جلسه

مورخه 1399/07/20
مصوبات دویست و دومین جلسه

مورخه 1399/07/13
مصوبات دویست و یکمین جلسه

مورخه 1399/06/16
مصوبات صد و نود و هشتمین جلسه

مورخه 1399/06/02
مصوبات یکصد و نود و هفتمین جلسه

مورخه 1399/05/26
مصوبات صد و نود وششمین جلسه -

مورخه 1399/05/19
مصوبات یکصد و نود و چهارمین جلسه

مورخه 1399/05/12
مصوبات یکصد و نود و سومین جلسه

مورخه 1399/04/22
مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه

مورخه 1399/04/15
مصوبات یکصد و نود و یکمین جلسه

مورخه 1399/04/10
مصوبات یکصد و نودمین جلسه

مورخه 1399/04/03
مصوبات یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه

مورخه 1399/03/27
مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه

مورخه 1399/03/25
مصوبات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه

مورخه 1399/03/11
مصوبات یکصد و هشتاد و سومین جلسه

مورخه 1399/2/21
مصوبات یکصد و هشتادمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.