مصوبات دوره پنجم (تمامی مصوبات بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا دارد)

مورخه 1399/07/20
مصوبات دویست و دومین جلسه

مورخه 1399/07/13
مصوبات دویست و یکمین جلسه

مورخه 1399/06/16
مصوبات صد و نود و هشتمین جلسه

مورخه 1399/06/02
مصوبات یکصد و نود و هفتمین جلسه

مورخه 1399/05/26
مصوبات صد و نود وششمین جلسه -

مورخه 1399/05/19
مصوبات یکصد و نود و چهارمین جلسه

مورخه 1399/05/12
مصوبات یکصد و نود و سومین جلسه

مورخه 1399/04/22
مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه

مورخه 1399/04/15
مصوبات یکصد و نود و یکمین جلسه

مورخه 1399/04/10
مصوبات یکصد و نودمین جلسه

مورخه 1399/04/03
مصوبات یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه

مورخه 1399/03/27
مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه

مورخه 1399/03/25
مصوبات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه

مورخه 1399/03/11
مصوبات یکصد و هشتاد و سومین جلسه

مورخه 1399/2/21
مصوبات یکصد و هشتادمین جلسه

مورخه 1399/02/14
مصوبات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه

مورخه 1399/02/07
مصوبات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 1399/01/31
مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه

مورخه 1399/01/24
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 1399/01/14
مصوبات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 1398/12/20
مصوبات یکصد و هفتاد و دومین جلسه

مورخه 98/12/11
مصوبات یکصد و هفتاد و یکمین جلسه

مورخه 98/12/06
مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه

مورخه 98/12/04
مصوبات یکصد و شصت و هشتمین جلسه

مورخه 1398/11/20
مصوبات یکصد و شصت و ششمین جلسه

مورخ 1398/11/13
مصوبات یکصد و شصت و چهارمین جلسه

مورخه 98/11/06
مصوبات یکصد و شصت و سومین جلسه

مورخه 98/11/06
مصوبات یکصد و شصت و دومین جلسه

مورخه 98/11/01
مصوبات یکصد و شصتمین جلسه

مورخه 98/10/29
مصوبات صد و پنجاه و نهمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.