مصوبات دوره چهارم

مورخه 94/5/11
مصوبات صد و یکمین جلسه

مورخه 94/4/23
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 94/4/21
مصوبات نود و نهمین جلسه

مورخه 94/4/7
مصوبات نود و هفتمین

مورخه 94/4/2
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 94/3/24
مصوبات نود و پنجمین جلسه

مورخه 94/3/19
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 94/3/10
مصوبات نود و سومین جلسه

مورخه 94/3/3
مصوبات نود و دومین جلسه

مورخه 94/2/20
مصوبات نودمین جلسه

مورخه 94/2/13
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه

مورخه 94/2/6
مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه

مورخه 94/1/16
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه

مورخه 93/12/24
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه

مورخه 93/12/17
مصوبات هشتاد و سومین جلسه

مورخه 93/12/10
مصوبات هشتاد و دومین جلسه

مورخه 93/12/5
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/11/19
مصوبات هفتاد و نهمین جلسه

مورخه 93/11/14
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/11/6
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/11/01
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/10/30
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/10/23
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/10/21
مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه

مورخه 93/10/16
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/10/14
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 93/10/7
مصوبات هفتادو سومین جلسه

مورخه 93/9/25
مصوبات جلسه فوق العاده

مورخه 93/9/23
مصوبات هفتاد و دومین جلسه

مورخه 93/9/16
مصوبات هفتادو یکمین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.