اوقات شرعی 
 
 اسامی و وقت ملاقات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز

ردیف  نام اعضای محترم شورا                 روز هفته           ساعات ملاقات        شماره تماس دفتر              مسئول دفتر 
1          آقای دکتر دبیری                                                                                                               آقای علیون 
2          آقای مهندس محدث                یکشنبه                  10/30
3          آقای دکتر شیاری              یکشنبه و دوشنبه         13 -11                   5535048                     آقای نظمی
4          آقای مهندس حاجی زاده         یکشنبه                    14                      5574448                     آقای مهام آذر 
5          آقای اسوتچی                 با هماهنگی دفتر                                       5535047                     آقای سعادتی 
6          آقای مهندس امیر حقیان      سه شنبه                12 - 10                    5575520                     آقای پذیرش 
7          خانم دکتر آهور                    یکشنبه                  13-11                      5539120                    آقای باقری 
8          آقای دکتر بابائی اقدم           یکشنبه                  10/30                      5530872                    آقای پورفتحی 
9          جناب سردار باغبان             چهارشنبه         12/30 -10/30                  5535560                     آقای بلوری 
                                                   شنبه                14- 11/30                                  
10        جناب سردار جعفری            یکشنبه                  14-11                      5539662                      آقای خلیلی
                                                 دوشنبه              14-11/30
11           آقای دکتر چمنی            یکشنبه              14- 10/30                    5556405                     آقای چمنی 
12           آقای دکتر حاجی پور  یکشنبه و سه شنبه   13 الی 11                                                     آقای اسماعیلی
13           خانم دکتر حضرتی                                                                                                خانم عارفه حضرتی 
14           آقای استاد خاماچی                             با هماهنگی دفتر                                               آقای وحید پور 
15           خانم مهندس خاماچی     دوشنبه               10 - 8                      5550581                      آقای عارفی 
16           آقای دکتر درسخوان        یکشنبه          با هماهنگی دفتر             5532092                      آقای پرون 
17           آقای ششگلانی                                با هماهنگی دفتر             5556405                      آقای محمد زاده 
18          آقای مهندس شهین باهر                                                                                           آقای عاقلی 
19          آقای دکتر شیری آذر       یکشنبه           12/30 - 10/30              5574447                       آقای اختری 
20          آقای دکتر عابدزاده         یکشنبه               14-11                      5534771                       آقای خادمی
                                             پنج شنبه            12  - 10                 با هماهنگی دفتر
21          آقای دکتر مدبر             یکشنبه              10/30                       5535046                        آقای صالحی نیا