کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
مهندس اشرف نیا به عنوان رئیس کمیسیون، مهندس تقی پور به عنوان نایب رئیس، دکتر بابایی اقدم به عنوان دبیر کمیسیون، محرم محمدزاده و سونیا اندیش به عنوان اعضای  کمیسیون می باشند.