کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست
دکتر سعید نیکو خصلت را به عنوان رئیس،دکتر قلیزاده را به عنوان نایب رئیس، دکتر بهشتی را به عنوان دبیر کمیسیون و شهرام دبیری و محمد اشرف نیا اعضای کمیسیون می باشند.