کمیسیون معماری و شهرسازی
دکتر بابایی اقدم را به عنوان رئیس کمیسیون، مهندس اشرف نیا را به عنوان نایب رئیس و دکتر سعید نیکو خصلت را به عنوان دبیر کمیسیون می باشند