کمیسیون خدمات شهری
مهندس تقی پور را به عنوان رئیسکریم صادق زادهبه عنوان نایب رئیس، دکتر آجودان زاده را به عنوان دبیر کمیسیون می باشند.