کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی
دکتر علی آجودان زاده به عنوان رئیس، مهندس تقی پور نایب رئیس و دکتر بابایی اقدم به عنوان دبیر کمیسیون شکور اکبر نژاد فرج قلیزاده، به عنوان اعضای کمیسیون می باشند.