کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار
دکتر غلامحسین مسعودی ریحان به عنوان رئیس کمیسیون، مهندس سونیا اندیش به عنوان نایب رئیس، مهندس صادق زاده به عنوان دبیر کمیسیون، سعید دباغ نیکوخصلت، علی آجودان زاده به عنوان اعضای  کمیسیون می باشند.