کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
دکتر فرج قلیزاده به عنوان رئیس کمیسیون، مهندس محرم محمدزاده به عنوان نایب رئیس، دکتر سعید نیکوخصلت به عنوان دبیر کمیسیون، غلامحسین مسعودی ریحان،علی آجودان زاده به عنوان اعضای  کمیسیون می باشند.