کمیسیون برنامه و بودجه
محمدباقر بهشتی به عنوان رئیس، دکتر شهرام دبیری به عنوان نایب رئیس، سونیا اندیش به عنوان دبیر، غلامحسین مسعودی ریحان، محرم محمدزاده به عنوان اعضای کمیسیون می باشند.